Tour de Poděbrady

Poděbrady – zámek

Milí studenti, milí vyučující,

srdečně Vás zvu na cyklo-výlet, který je plánovaný na den 6. 6. 2020 (první sobota v červnu).

Praha – Horní Počernice

Začátek výletu je v Praha, Horní Počernice (start), jede se přes Zeleneč – Lázně Toušeň – Lysá nad Labem – Ostrá – Nymburk – Poděbrady (cíl).

Délka trasy je cca 50 km, odjezd vlakem Os 5812 v 8:47 (Praha, Horní Počernice 9:44), předpokládaný příjezd do Poděbrad je v odpoledních hodinách.

obec Zeleneč

Trasa není nijak obtížná, většinou jde o cyklostezku Euro Velo 4, projíždí se několika železničními zastávkami, takže kdyby někdo nebyl schopen pokračovat, může se vrátit do Poděbrad vlakem.

Lázně Toušeň

Podrobnosti o trase: ENDOMONDO

Lysá nad Labem – zámek

Pokud nemáte vlastní kolo, můžete si jej zapůjčit. Bohužel momentálně je půjčovna kol ČD Bike z důvodu Covid-19 uzavřena.

Nymburk – hradby

V případě špatného počasí (vítr, déšť) bude výlet zrušen.

 

Zájemci se mohou hlásit mailem nebo přes Teams u Zuzana Beránková

What can I do from May 25?

As of Monday 25 May, wearing of protective masks will be mandatory only in the interiors of buildings other than the place of residence and in public transport.

As of Tuesday 12 May, persons during entrance exams for high schools and universities, during daily classes at one-year foreign language courses will not have to wear protective masks. The exception applies only if the distance between attendants is at least 1.5 meters and with the maximum number of 15 persons in one room.

It is permitted to move about without protective mask with the exception of:
a) all building interiors except your home,
b) means of public transit,
c) all other places where there are at least two people within a distance of less

Is permitted:

  • catering facilities (indoor areas),
  • hotels and other accommodation services (including their restaurants and cafes),
  • zoos, botanical and dendrological gardens (including indoor areas),
  • castles and chateaux (indoor areas)

 

Co můžu dělat od 25. května?

Od pondělí 25. května bude používání ochranných masek povinné pouze v interiérech budov jiných než místo bydliště a ve veřejné dopravě.

Od úterý 12. května nebudou mít osoby při přijímacích zkouškách na vysoké školy, během denních hodin na jednoletých kurzech cizích jazyků ochranné masky. Výjimka platí pouze v případě, že vzdálenost mezi obsluhou je menší než 1,5 metru a maximální počet 15 osob v jedné místnosti.

Je povoleno pohybovat se bez ochranných masek s výjimkou:

a) všechny interiéry budov kromě vašeho domova,
b) prostředky veřejné dopravy
c) všechna další místa, kde jsou nejméně dva lidé ve vzdálenosti menší než 2 m

Je povoleno:

  • stravovací zařízení (vnitřní prostory),
  • hotely a další ubytovací služby (včetně jejich restaurací a kaváren),
  • zoologické zahrady, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor),
  • hrady a zámky (vnitřní prostory)

Jaro v Poděbradech

Máj

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.