Nostrifikace

Nostrifikace

Studenti si musejí připravit všechny doklady. Jestliže některý doklad nebude v pořádku, vše se bude trvat daleko déle. Studenti, u všech dokumentů přikládejte pouze kopie, většinu dokumentů budete ještě potřebovat k přijímacím zkouškám na vysokou školu.

VŠECHNY DOKUMENTY JE NUTNÉ ODEVZDAT DO …

Seznam  dokumentů :

Žádost o uznání zahraničního vzdělání + přílohy

Přílohy:

 • úředně ověřená kopie zahraničního vysvědčení (včetně případných příloh), přeloženého českým soudním tlumočníkem
 • úředně ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole – přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky vzdělávání (přeložený českým soudním tlumočníkem),
 • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem (licence školy, jestliže škola není státní)
 • kopie pasu s osobními údaji, doklad o místě pobytu ve Středočeském kraji (kopie příslušné stránky v pasu, kde je adresa uvedena,  nebo potvrzení o ubytování s úředně ověřeným podpisem ubytovatele),
 • plná moc v případě zastupování žadatele přeložená do českého jazyka (v případě zastupování osob mladších 18 let plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého žadatele)

Sledujte, prosím, nástěnku vpravo od vchodu, kde budou aktuální informace k nostrifikacím. 

ŘÍZENÍ O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ

Opakování nostrifikačních zkoušek

Student, který úspěšně složil zkoušky 

 1. Dával si žádost na KÚ sám – dostane doporučený dopis na adresu, kterou napsal do žádosti.
 2. Dával si žádost prostřednictvím kurátorky – doložku dostane od kurátorky.

V obou případech vyhotovení doložky nelze očekávat dřív, než cca 2 týdny po složení zkoušky – ze zákona je opět lhůta 30 dní.

Student, který nebyl úspěšný, dostane nejdřív dopis, kde je mu nabídnut termín s možností nahlédnout do protokolů zkoušek na Krajském úřadě a k těmto se vyjádřit. Po tomto termínu KÚ vyhotoví Rozhodnutí o zastavení řízení do doby vykonání nových zkoušek. Na odvolání má student 15 dnů.  Pak si student podává novou žádost o nostrifikaci, úplně stejně, jako tu první – všechny dokumenty znovu. Znovu platí poplatek 1.000,- Kč.

Žádost si odveze na KÚ každý sám.


Validation

First of all you need to prepare all your documents, which for most countries need to have an apostille or a superlegalization. If a document is not in order, the Regional Office will suspend the administrative procedure and everything will take much longer. For all documents only present certified copies (not originals). Some of your documents will also be required  for the entrance exam to university.

ALL DOCUMENTS MUST BE SUBMITED UNTIL …

List of documents:

Application for recognition of foreign education + attachments

attachments:

 • Certified copy of the foreign certificate (including any attachments), translated by a Czech court interpreter.
 • A certified copy of the content and scope of education or training in a foreign school – an overview of subjects with hours allocated for each of the years of education (Czech court interpreter translation).
 • Proof  that the school is recognized by the State (school licence if the school is not a state school)
 • Copy of your passport with personal data, proof of place of residence in the Central Bohemian Region (copy of corresponding page in the passport, where the address is listed, or the proof of accommodation with the officially certified signature of the accommodation provider)
 • Power of attorney when representing an applicant translated into Czech (if representing someone under the age of 18, the power of attorney is signed by the legal representative of the minor applicant)

Please, check the bulletin board (right side of entrance) where you will find  current information regarding validation.


Нострификация

Прежде всего, вам необходимо подготовить все документы. Если документы не будут в порядке, Региональное бюро приостановит процесс и вся процедура будет занимать намного больше времени. Студенты, везде давайте только копии  документов, оригиналы оставляйте у себя.  Многие документы  вам будут необходимы для вступительных экзаменов в университет.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ …

Перечень документов:

Ходатайство о признании зарубежного образования + приложения

Приложение:

 • Заверенная копия иностранного аттестата (включая приложения), переведенная чешским судебным переводчиком
 • Заверенная копия содержания образования студента, закончившего среднюю  школу за границей – список предметов и часов за каждый год обучения (переведенные чешским судебным переводчиком)
 • Доказательство того, что школа, выдавшая аттестат, признана государством (лицензия частной школы)
 • Копия паспорта с личными данными, доказательство места жительства в Центральном регионе (копии соответствующих страниц паспорта, который является адрес, указанный или подтверждение его нотариально заверенной подписью размещения)
 • копия паспорта с персональными данными,
 • Доверенность на представительство заявителя, переведенная на чешский язык (в случае представления лиц, не достигших 18 лет, доверенность подписывается законным представителем несовершеннолетнего заявителя)

Пожалуйста, проверяйте доску объявлений справа от входа, где будет вывешена все актуальные информации по поводу нострификации.