Informace o semestrální zkoušce z češtiny

Semestrální zkouška má dvě části – písemnou část a ústní část. Každá část zkoušky se koná v jiný den. Písemná část v pátek 25. 1. od 8:30 hodin, ústní část 28., 29. nebo 30. 1. podle harmonogramu.
Student skládá obě části zkoušky.

CO MUSÍTE

 • přijít na zkoušku včas podle harmonogramu, který vám sdělí váš učitel
 • prokázat svou identitu platným cestovním dokladem (tj. cestovním pasem) nebo kartou studenta
 • přinést si na zkoušku obyčejnou tužku, gumu a ořezávátko
 • vypnout při zkoušce mobilní telefon
 • informovat učitele, pokud je váš zkouškový materiál nečitelný, neúplný nebo pokud si myslíte, že jste dostali nesprávné zkouškové materiály
 • na konci časového limitu na pokyn učitele položit tužku a už nic nepsat
 • vrátit všechny zkouškové materiály (zadání, záznamové archy, papíry s poznámkami) učiteli

CO NESMÍTE

 • nechat se u zkoušky zastoupit jinou osobou
 • podvádět u zkoušky, např. opisovat, hovořit s jinými studenty
 • mít během zkoušky na stole jiné věci než psací potřeby (tužku, gumu a ořezávátko) a pití
 • používat  jakékoliv  nedovolené  pomocné  materiály  (slovníky,  gramatiky,  učebnice,  připravené koncepty psaných projevů atd.)
 • používat jakékoliv pomocné technické prostředky (mobilní telefony, translátory, počítače atd.)
 • používat svoje papíry na poznámky
 • odejít ze zkušební místnosti během jednotlivých testů (před jejich dokončením)
 • rušit ostatní studenty ani s nimi komunikovat
 • pracovat na testu po konci časového limitu
 • kopírovat ani vynášet zkouškové materiály
 • ptát se na řešení úkolu nebo žádat o překlad instrukcí

Upozorňujeme,  že  v případě  porušení  výše  uvedených  pravidel  bude  vaše  zkouška  ihned  ukončena a nebude hodnocena.

CO MŮŽETE

 • přivolat učitele zvednutím ruky, pokud máte během zkoušky nějaký problém
 • psát si poznámky na papír, který vám dá učitel
 • odevzdat zkouškové materiály před koncem časového limitu na test (kromě poslechu), v tom případě musíte potichu opustit zkušební místnost a můžete se vrátit až o přestávce, nejpozději však na začátek dalšího testu

ŘEŠENÍ TESTU

 • musíte psát obyčejnou tužkou, můžete používat gumu
 • své odpovědi můžete  psát do  zadání,  ale  nakonec musíte  všechna  řešení  přepsat  do  záznamového archu, kontroluje se pouze záznamový arch, řešení napsaná v zadání se nekontrolují!
 • řešení do záznamového archu označujte vždy tak, jak je uvedeno v příkladech
 • pokud řešení vybíráte z nabídky (např. A, B, C, D nebo ANO/NE), je vždy jen jedno správné řešení
 • jestliže označíte více řešení, bod se vám nepřiděluje
 • za nesprávné nebo neuvedené řešení se body neodečítají

TEST ČTENÍ A JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

 • test Čtení má 4 úlohy, test Jazykové prostředky má také 4 úlohy
 • maximální počet bodů v každém testu je 20
 • tato část zkoušky trvá 2 x 35 minut, tj. celkem 70 minut
 • nejdříve musíte řešit test Čtení, po 35 minutách musíte tento test odevzdat a ve zbytku času budete řešit test Jazykové prostředky

TEST POSLECH

 • tento test má 4 úlohy
 • maximální počet bodů je 20
 • svoje odpovědi můžete psát do zadání, na konci testu budete mít 4 minuty na přepsání svých odpovědí do záznamového archu
 • tato část zkoušky trvá cca 30 minut

TEST PSANÍ

 • tento test má 2 úlohy
 • maximální počet bodů je 20
 • tato část zkoušky trvá 60 minut
 • vždy musíte respektovat téma a typ textu – to, o čem máte psát text

TEST MLUVENÍ

 • tento test má 3 úlohy
 • maximální počet bodů je 20
 • tato část zkoušky trvá cca 15 minut
 • tento test dělají všichni studenti bez ohledu na výsledek písemné části zkoušky
 • studenti jsou zkoušeni jednotlivě podle harmonogramu, který vám sdělí váš třídní učitel nebo učitel češtiny
 • student před zkouškou nemá čas na přípravu
 • ústní zkouška může být pro interní potřeby nahrávána na diktafon

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

 • studenti se seznámí s výsledky písemné i ústní části zkoušky až po skončení celé zkoušky
 • semestrální zkouška má 5 testů, za každý test je možné získat max. 20 bodů
 • pro hodnocení „uspěl“ musí student získat v každém testu (Čtení, Jazykové prostředky, Poslech, Psaní a Mluvení) nejméně 60 %, tj. 12 bodů.
 • v jednom písemném testu se toleruje zisk 50 %, tj. 10 bodů, ale zároveň musí student získat celkem 60 % za celou zkoušku
 • v Mluvení musí student získat nejméně 60 %