Cizinecká policie

Cizinecká policie – oddělení pobytových agend
působnost: okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Poděbrady
Na Náměti 419
284 01   Kutná Hora
tel.: 974 875 427

Kutná_Hora_nahled

Kutná Hora – mapa

Google Maps

Student má povinnost hlásit veškeré změny na CP

Student musí mít při pobytu v ČR  pas + průkaz pojištěnce neustále s sebou: do školy, výlety, cestování, …

informace pro cizince na MV ČR

informace pro školy a studenty

Na cizineckou policii potřebují studenti s sebou
– Samoplátci: pas, kartu a smlouvu zdravotního pojištění
– Stipendisté: pas, smlouvu o stipendiu v češtině


Foreign Police – Department of Residential agendas
scope of activity: districts Kutna Hora, Kolin, Nymburk, Podebrady
Na Nameti 419
284 01   Kutna Hora
tel.: 974 875 427

Kutná_Hora_nahled

Google Maps

The student is obliged to report any changes to the Foreign Police

While residing in the Czech Republic the student must always carry his/her passport and health insurance card: to school, on trips, while traveling, …

Information for foreigners at the Ministry of Interior

Information for schools and students

For the Foreign Police, students need to have with them
– Paying students: passport, health insurance card and contract
– Scholarship holders: passport, scholarship contract in Czech


Полиция по делам иностранцев – отдел по вопросам проживания
деятельность: районы Kutna Gora, Kolin, Nymburk, Podebrady
Na Nameti 419
284 01   Kutna Hora
тел.: 974 875 427

Kutná_Hora_nahled

Google Maps

Студент обязан сообщать о любых изменениях в полицию

Студент обязан на территории Чешской Республики всегда иметь при себе паспорт + медицинскую страховку: в школе, в поездках и т.д.

Информация для иностранцев в Министерстве внутренних дел

Информация для школ и студентов (en)

На полицию для иностранцев студент возьмет с собой
– самоплатци: паспорт, мед.страховку (карту и договор)
– стипендисты: паспорт, заключение из Министерства образования на чешском языке (договор о стипендии)